72 de milioane de euro pentru investiții în ferme zootehnice. Cum vor fi evaluate proiectele?

Facebook
Twitter

Producătorii din sectorul zootehnic pot depune proiecte pe submăsura 4.1 „Investiții în ferme” din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 până în luna octombrie, valoarea fondurilor alocate fiind de peste 72 de milioane de euro.

Proiectele vor fi evaluate în funcție de o serie de principii de selecție, după cum urmează:

1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii:

Exploatația agricolă având dimensiunea economică între 12.000 – 250.000 SO (valoarea producției standard).

 1. 12.000 – ≤50.000              15 p
 2.  >50.000 – ≤100.000       13 p
 3.  >100.000 – ≤ 250.000   11 p

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge exploataţia ca urmare a investițiilor propuse prin proiect, așa cum reiese din documentația tehnico‐economică, corelată cu informaţiile furnizate în cadrul punctului Stabilirea categoriei de fermă, din cadrul Cererii de Finanţare. În acest sens, pentru proiectele care vizează modernizări ale exploataţiilor agricole se vor completa, în cadrul punctului Stabilirea categoriei de fermă, din cadrul Cererii de Finanţare atât coloana 3 cât şi coloana 5 „Total capete animale în urma realizarii investiției”.

2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio‐economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spaţii protejate, inclusiv producere de material săditor)

 1. Bovine (inclusiv bubaline)
  • Carne 15 p
  • Lapte 14 p
 2. Suine
  • Reproducție 13 p
  • Îngrășare      12 p
 3. Păsări
  • Reproducție 11 p
  • Carne/ ouă   10 p

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare specia de animale majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii exploataţii, rezultate în urma implementării proiectului.

3. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producției agricole primare cu procesarea și/ sau comercializarea

Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat după cum urmează:

 1. producție agricolă primară – procesare – comercializare                                                   20 p
 2. producție agricolă primară – procesare                                                                                       18 p
 3. integrare producție – procesare și comercializare prin membrii din cadrul OIPA    16 p
 4. integrare producție si procesare prin membrii din cadrul OIPA                                       14 p

4. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploații de dimensiuni mici și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Solicitanții sunt Grupuri de producători sau cooperative:

 1. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații agricole având dimensiunea sub 12 000 SO 20 p
 2. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între 12 000 – ≤ 50 000 SO 18 p
 3. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între 50.000 – ≤ 100.000 SO 16 p

5. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate

 1. Proiectul este implementat într‐o zonă cu potențial agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA)    10 p
 2. Proiectul este implementat într‐o zonă cu potențial agricol mediu (conform notei de bonitare ICPA)     9 p

6. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole

 1. studii superioare 10 p
 2. studii liceale sau postliceale 8 p
 3. școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol 6 p

7. Principiul raselor autohtone

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că obține/ deţine/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico‐economice ca va păstra şi dezvolta nucleul de rase pe toată durata de implementare a proiectului.                       Max. 10 p

În vederea calculării punctajului aferent acestui criteriu de selecţie, se va specifica, în cadrul Studiului de fezabilitate, numărul capetelor de animale de rasă autohtonă, dupa implementarea proiectului şi calculul dimensiunii economice (SO) afectată acestora. De asemenea se vor evidenţia în cadrul prognozelor economico‐financiare operaţiunile aferente.

 1. Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta certificat de origine pentru animale de rasă din Anexa 6 eliberat de Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare care înființează și conduc registre genealogice. Lista acestor organizații și asociații se regăsește în Anexa 6 la prezentul ghid. Rasele autohtone se regăsesc în lista „Raselor indigene” din Anexa 6.
 2. Punctajul se va acorda proporțional în funcţie de ponderea numărului de animale pentru care se prezintă certificate, din total efectiv de animale.
 3. Acest criteriu se aplică tuturor tipurilor de investiții (modernizări sau investiții noi).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE