Subventii legume in spatii protejate 2021: APIA, informatii despre depunerea cererilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

APIA informeaza potentialii beneficiari ca primeste cereri de inscriere in Programul pentru sustinerea productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2021, incepand cu data intrarii in vigoare a  Horararii nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2021, publicata in Monitorul Oficial nr.609/18.06.2021 si pana cel tarziu la data de 20 iulie 2021 inclusiv.

Schema de ajutor de minimis se aplica pe intreg teritoriul Romaniei in anul 2021, dupa cum urmeaza:

 • Ardei gras si/sau ardei lung;
 • Castraveti;
 • Tomate

Plafonul total alocat acestei scheme de ajutor de minimis este de 150.000.000 lei, echivalentul a maximum 30.785.000 euro la un curs valutar de 4,8725 lei/euro.

Beneficiari:

a) producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator emis in temeiul Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare, valabil pana la 31 decembrie 2021;

b) persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;

c) producatorii agricoli persoane juridice.

Cererile de inscriere in Program, insotite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, posta sau e-mail la centrul judetean / local / al municipiului Bucuresti unde solicitantul a depus cererea unica de plata pentru anul 2021 sau unde are domiciliul / sediul social sau in cadrul unitatii administrativ teritoriale unde are suprafata cultivata cea mai mare, pana la 20 iulie 2021, inclusiv.

Inainte de depunerea cererii de inscriere in Program, fermierii solicita functionarilor APIA verificarea incadrarii in plafonul maximum admis in cazul intreprinderilor / intreprinderilor unice, respectiv incadrarea in suma de 20.000 euro in decursul a trei exercitii financiare (conform art. 9 alin. (1) din HG nr. 651/2021).

Calcul suma maxima de 2000 E ce poate fi incasata: (din maximum de 20.000 euro pentru ajutoare de minimis /beneficiar se scad valorile celorlalte ajutoare de minimis incasate in anii anteriori-conform datelor transmise de catre DAJ ).

Beneficiarul poate primi valoarea maxima de 2.000 euro, suma rezultata prin scaderea  din 20.000 euro a sumei tuturor ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exercitii financiare, respectiv ajutoarele acordate in cele doua exercitii financiare precedente si in exercitiul financiar in cauza:

– ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii;

– ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita;

– ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate“ pentru anul 2019;

– ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi;

– ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol;

ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate” pentru anul 2020;

ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol;

– ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci de reproductie din rasele Bazna si/sau Mangalita”, pentru perioada 2020-2022;

– orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite pana la data acordarii ajutorului de minimis prevazut de HG nr. 651/2021.

Rezultatul acestei verificari este transpus intr-un document (Anexa nr. 5 – Calculatia ajutoarelor de minimis conform art. 9 alin. (1) din HG nr. 651/2021),  care se inmaneaza fermierului personal sau se comunica prin mijloace de informare electronica/posta/curierat.

Cuantumul ajutorului de minimis

Valoarea ajutorului de minimis este de 2.000 de euro si se acorda in lei, la cursul de schimb valutar de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrala Europeana la data de 30 septembrie 2020, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria C nr. 323 din 1 octombrie 2020, beneficiarilor care indeplinesc conditiile de eligibilitate numai pentru o singura cultura in anul de cerere si numai pentru o suprafata de 1000 mp.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi / intreprinderi unice nu poate depasi suma de 20.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de inscriere in program si in cele doua exercitii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.

Documente atasate cererii de inscriere in program:

a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusa prin reprezentant legal/imputernicit;

b) copie a atestatului de producator valabil pana la 31 decembrie 2021;

c) imputernicire/procura notariala si o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, dupa caz;

d) copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea;

e) dovada cont activ banca/trezorerie;

f) adeverinta in original, din Registrul agricol conform inscrisurilor aferente anului 2021, care atesta suprafata de teren cu spatii protejate utilizata de solicitant in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauza.

Toate documentele depuse in copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre solicitantul ajutorului de minimis, insusite prin semnatura si vor purta sintagma conform cu originalul.

Criterii de eligibilitate pentru obtinerea ajutorului de minimis:

a) sa fie inregistrati in registrul unic de identificare, denumit in continuare RUI si sa detina cod unic de inregistrare atribuit de catre APIA;

b) sa solicite ajutorul de minimis prevazut de HG nr. 651/2021;

c) sa utilizeze o suprafata cumulata de minimum 1.000 mp, cultivata exclusiv cu una dintre culturile: ardei gras si/sau ardei lung, castraveti, tomate, vinete;

d) sa obtina productiile minime corespunzatoare culturii infiintate;

e) sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu legume in spatiile protejate, in anul 2021;

f) sa detina Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, completat incepand cu data infiintarii culturii si avizat de oficiul fitosanitar judetean;

g) sa faca dovada valorificarii productiei minime realizate, prin documente justificative in functie de forma de organizare.

Productiile minime:

1) in sere:

 1. 2900 kg/1000 mp pentru ardei gras si/sau lung;
 2. 5000 kg/1000 mp pentru castraveti;
 3. 8500 kg/1000 mp pentru tomate;
 4. 3000 kg/1000 mp pentru vinete;

2) in solarii:

 1. 1600 kg/1000 mp pentru ardei gras si /sau lung;
 2. 3000 kg/1000 mp pentru castraveti;
 3. 3200 kg/1000 mp pentru tomate;
 4. 2000 kg/1000 mp pentru vinete;

Beneficiarii au obligatia transmiterii, in scris, a notificarilor catre centrele judetene / locale / al municipiului Bucuresti unde au depus cererea de inscriere in Program in vederea efectuarii controlului la fata locului in termen de 10 zile inainte de recoltare.

Verificarile la fata locului se efectueaza de catre echipe mixte formate din reprezentanti ai APIA si DAJ in termen de 7 zile de la notificare – APIA confirma suprafata si cultura pentru care se solicita ajutor de minimis, iar reprezentantii DAJ efectueaza evaluarea productiei.

Pentru obtinerea sprijinului, dupa efectuarea verificarilor in teren, urmare a notificarii, fermierii au obligatia sa depuna la centrele judetene / locale APIA si respectiv al municipiului Bucuresti unde au depus cererea de inscriere, documentele justificative prevazute la art. 9 alin. (3) din HG nr. 651/2021, precum si copia Registrului de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, completat la zi si avizat de oficiul fitosanitar judetean, pana la data de 3 decembrie 2021,

Valorificarea productiei se realizeaza in perioada 02 noiembrie-02 decembrie 2021.

Dovada valorificarii productiei de legume in spatii protejate o constituie bonul fiscal/ factura / fila din carnetul de comercializare.

Valoarea ajutorului de minimis este de 2.000 de euro si se acorda in lei, la cursul de schimb valutar de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrala Europeana la data de 30 septembrie 2020, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria C nr. 323 din 1 octombrie 2020.

Mai multe informatii referitoare la aplicarea masurii  prinvind sustinerea productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2021, Ghidul solicitantului, modelul cererii – tip si legislatia, se regasesc pe site-ul APIA.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE