31 MAI, termen-limită pentru depunerea CERERILOR DE AJUTOR DE STAT PENTRU POLIȚELE DE ASIGURARE

Facebook
Twitter

Până în data de 31 mai 2013 inclusiv, se pot depune cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru poliţele de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare pentru culturile înfiinţate în toamna anului 2012  şi pentru care s-a plătit contravaloarea acestora, a anunțat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Conform H.G. nr. 756/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare beneficiarilor şi reprezintă o cotă procentuală din costul primelor de asigurare plătite de către producătorii agricoli, după cum urmează:

 1. 70% pentru poliţele care prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale;
 2. 50% pentru poliţele care prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum şi a altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile şi/sau a pierderilor cauzate de boli ale animalelor ori ale plantelor sau de infestări parazitare.

Beneficiarii ajutorului de stat sunt întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activitate în domeniul producţiei agricole primare, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare şi conform Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.

Pentru a beneficia de ajutorul de stat, beneficiarii completează şi depun cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare pentru culturile agricole însoţitã de următoarele documente:

 1. centralizatoarele poliţelor de asigurare, conform modelelor pentru culturile agricole prevăzute în actul normativ;
 2. copia cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul respectiv, înregistrată la A.P.I.A. din care rezultă structura culturilor agricole;
 3. dovadă cont activ trezorerie;
 4. declaraţie pe propria răspundere cu privire la încadrarea beneficiarului în una din următoarele categorii: microîntreprindere,  întreprindere mică, întreprindere mijlocie;
 5. copia certificatului de înregistrare conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice;
 6. declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în dificultate financiară în sensul prevederilor Liniilor directoare comunitare;
 7. copia integrală a poliţelor de asigurare încheiate pentru culturile agricole;
 8. documentele de plată a primelor de asigurare aferente acestora;
 9. documentul din care să reiasă că obiectul de activitate îl constituie exploatarea terenurilor agricole, dacă nu reiese din codul unic de înregistrare (statutul dacă obiectul de activitate este altul decât cel prevzut în codul CAEN din certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului);
 10. copie de pe actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin administrator/ reprezentant legal/ împuternicit.

Cererea de solicitare se completează şi se depune la Centrul Judeţean al A.P.I.A. pe raza căruia este situată exploataţia agricolă pentru care se solicită ajutorul de stat – plata primelor de asigurare sau unde a fost depusă cererea unică de plată pe suprafaţă.

Ajutor necuvenit reprezintă orice sumă care, în urma verificărilor efectuate de către A.P.I.A. sau de către alte instituţii abilitate, se constată că a fost acordată beneficiarilor care nu au respectat prevederile legale.

Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de trei ani. Totodată, sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE